عنوان
آکادمی آموزش شطرنج ازراه دور, آموزش کامل حرفه ای شطرنج به زبان فارسی (يكشنبه، 24 اسفند ماه، 1393)